DuboCalc

  • iedereen (publiek zichtbaar)

DuboCalc is gebaseerd op de gestandaardiseerde methodiek van levenscyclusanalyses (LCA). De effecten imagevan een GWW-project op het milieu worden in DuboCalc uitgedrukt met de waarde MilieuKostenIndicator (MKI).

DuboCalc is op drie manieren in te zetten:

  1. Om te bepalen of er wordt voldaan aan de milieuprestatie-eis (uitgedrukt in MKI) zoals die is opgenomen in de vraagspecificaties (zie ook de Voorbeeldeisen Duurzaam GWW).
  2. Om te bepalen of het ontwerpproces duurzaamheidseffecten najaagt door aantoonbaar te optimaliseren naar een lagere MKI voor delen van het ontwerp (proceseisen in vraagspecificaties).
  3. Als gunningscriterium, waarme de opdrachtnemer zich onderscheidt met een oplossing met een lagere MKI.

Toepassing van DuboCalc binnen de Aanpak
DuboCalc wordt binnen de Aanpak Duurzaam GWW in ieder geval ingezet in samenhang met de gekozen ambitieniveaus twee en drie, om zo de gestelde reductiedoelstellingen aantoonbaar te kunnen behalen. Dat kan met de duurzaamheidscriteria per niveau van het Ambitieweb en met de Voorbeeldeisen Duurzaam GWW (zie de webtool stap vijf van de Concept- of planfase en stap vier en vijf van de Ontwikkel- of Ontwerpfase).

DuboCalc biedt bovendien de mogelijkheid om ontwerpvarianten en alternatieven door te rekenen. Daarmee is DuboCalc ook geschikt voor partijen die grotendeels nog traditioneel willen aanbesteden. DuboCalc is dan een hulpmiddel voor de opdrachtgever bij het maken van afwegingen en ontwerpkeuzes in de ontwerpfase.

DuboCalc is een rekenprogramma dat werken in de GWW-sector beoordeelt op duurzaam materiaal-en energieverbruik. Het is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in dialoog met andere overheden en marktpartijen. Het beheer en onderhoud is uitbesteed aan Cenosco.

Meer informatie over DuboCalc is te vinden op de DuboCalc website.