Green Deal

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Dinsdag 17 januari 2017 is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

Doelstelling

Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Tekst Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Handreiking Aanpak Duurzaam GWW

De Unie van Waterschappen heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb

Handreiking Samen aan de slag met duurzaamheid

Ondertekenaars

De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector.
Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven,  drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Lijst met ondertekenaars

Ook deelnemen?

Heeft u ook interesse om aan te sluiten?
Neem dan contact op met het Loket Duurzaam GWW: info@pianoo.nl.

Loket Duurzaam GWW

In de Green Deal 2.0 zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het realiseren van hun eigen gestelde doelen. Het loket Duurzaam GWW gaat de ondertekenaars faciliteren bij het realiseren van de Green Deal 2.0. Dit virtuele loket wordt bemand door de volgende deelnemers van de Bouwcampus: Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCURNET. 

Over de Green Deal

In 2013 en 2014 hebben 29 partijen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) gekozen voor een samenwerking om infraprojecten duurzaam te maken. Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen hebben daarvoor de krachten gebundeld in de Green Deal. Door te kiezen voor duurzame infraprojecten wordt een bijdrage geleverd aan een gezond leefmilieu en het tegengaan van klimaatverandering. In duurzame infraprojecten wordt verantwoord omgegaan met grondstoffen en materialen en er wordt een goede afweging maken tussen kosten en opbrengsten.

De Green Deal Duurzaam GWW had een looptijd tot 31 december 2015. In deze periode zijn belangrijke eerste stappen gezet in het verduurzamen van onze infrastructuur. Duurzaam GWW heeft zich daarbij ontwikkeld tot een sterk merk.

Na evaluatie van de Green Deal was duidelijk dat alle partijen zich realiseerden dat er meer nodig is om de ambities voor een duurzame infrastructuur volledig te realiseren. Dit kan alleen door ketensamenwerking. Duurzaam GWW heeft daarvoor een goede aanzet gegeven.

De Green Deals zijn een initiatief van de Rijksoverheid