Netwerk

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Hieronder vindt u partijen die betrokken zijn bij Duurzaam GWW in alfsbetische vologorde. Degenen die de Green Deal hebben ondertekend zijn te herkennen aan het Green Deal logo erachter.

Aannemersfederatie Nederland
Aannemersfederatie Nederland past samen met MKB Infra de Aanpak Duurzaam GWW toe in  Greendeal.pngpraktijkprojecten via hun projectenbureau Building Changes. Ervaring en kennis van de praktijkprojecten worden aangedragen bij de kennisinstituten om dit sectorbreed uit te dragen. Verder zijn zij aanspreekpunt voor hun leden voor wat betreft nieuws en kennis over de Aanpak Duurzaam GWW.

Bouwend Nederland
Samen met MKB Infra, beoogt Bouwend Nederland via het O&O Fonds Bouwnijverheid budget vrij te makenGreendeal.png om als procesbegeleiding in te zetten op concrete projecten en hierbij de ‘start’ van de keten te ondersteunen bij het gebruiken van de Aanpak. Hierbij worden opdrachtgevers en andere ketenpartners begeleid in het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. De lessen uit deze concrete projecten worden weer verder verspreid. Door middel van samenwerking en het begeleiden van ketenpartners wordt de toepassing van de Aanpak in projecten gestimuleerd. De CO2-Prestatieladder is een belangrijk dossier binnen Bouwend Nederland en de doorontwikkeling hiervan wordt ondersteund door het meedenken en toetsen van het instrument in de praktijk en de uitrol van de instrumenten door bijvoorbeeld trainingen en digitale informatie. Bouwend Nederland zal bij de doorontwikkeling DuboCalc, een ander onderliggend instrument betrokken zijn. Bouwend Nederland is aanspreekpunt voor hun leden voor wat betreft nieuws en kennis over de Aanpak Duurzaam GWW.

FME- CWM
Medio 2014 is FME een nieuw cluster gestart: mobiliteit en infrastructuur. Hierin hebben leveranciers een Greendeal.pnggezamenlijke inbreng in de GWW sector. Daarnaast is de beschikbare infomatie met de achterban gedeeld en is er een actieve betrokkenheid door leveranciers, in het project Duurzame Wegconcepten.

Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam is al lange tijd actief met het borgen van duurzaamheid in projecten en in de Greendeal.pngorganisatieprocessen. In de praktijkgroep gemeenten delen zij hun kennis en ervaring. Lees in het Inspiratieschrift Duurzaam GWW over de samenwerking tussen MKB Infra en de gmeente Rotterdam.

Gemeente Molenwaard 
De gemeente Molenwaard heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en is vol enthousiasme met de Aanpak Duurzaam GWW gestart. Zij maken deel uit van de Community of Practice gemeenten en delen daar hun Greendeal.pngervaringen met het werken met en het borgen van de Aanpak Duurzaam GWW. De gemeente Molenwaard is een relatief kleine gemeente en houdt zich bezig met het toepasbaar maken van de Aanpak voor kleine gemeenten met kleine projecten. Lees in het Inspiratieschrift Duurzaam GWW over de eerste ervaringen van de gemeente Molenwaard met de Aanpak en hun samenwerking hierin met Megaborn.

Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie draagt bij aan de verdere verbetering van de Nationale MilieuDatabase. Deze wordt o.a. gebruikt voor het instrument DuboCalc. De leveranciers dragen bij met hun kennis en ervaring. Greendeal.pngDuurzaam GWW-werken zijn voor de achterban van Koninklijke Metaalunie een belangrijke afzetmarkt, KMU gelooft dat als er naar de Total Cost of Ownership gekeken wordt, er zeer goede mogelijkheden liggen voor de leden van Metaalunie.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu - Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat deelt haar kennis en ervaring via diverse werkgroepen. Daarnaast wordt er intern veel Greendeal.pnggedaan om de organisatie zelf kennis te laten maken met de Aanpak en het werken volgens de Aanpak. Zowel de Omgevingswijzer als DuboCalc zijn instrumenten die door Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld.

Ministerie van Economische Zaken Greendeal.png
Het Ministerie van Economische Zaken was via het Dienst Landelijk Gebied betrokken bij Duurzaam GWW. Het DLG is echter niet meer actief, er wordt gekeken hoe EZ er nu bij betrokken kan worden.

Ministerie van Defensie (via het Rijksvastgoedbedrijf)
Het Ministerie van Defensie is actief bezig met het verankeren van Duurzaam GWW in de eigen organisatie Greendeal.pngen binnen de organisatie kennis uit te wisselen. In diverse projecten hebben zij al met delen van de Aanpak gewerkt. Deze projecten delen zij via de praktijkvoorbeelden en in praktijkgroepen. Ook geven zij voorlichtingsbijeenkomsten aan zowel interne als externe groepen.

MKB Infra
MKB Infra past samen met de Aannemersfederatie Nederland, de Aanpak Duurzaam GWW toe in praktijkprojecten via hun projectenbureau Building Changes Building Changes. Ervaring en kennis van de Greendeal.pngpraktijkprojecten worden aangedragen bij de kennisinstituten om dit sectorbreed uit te dragen. Verder zijn zij aanspreekpunt voor hun leden voor wat betreft nieuws en kennis over de Aanpak Duurzaam GWW. Lees in het Inspiratieschrift Duurzaam GWW over de samenwerking tussen MKB Infra en de gmeente Rotterdam.

NLingenieurs
NLingenieurs faciliteert de mogelijkheid tot kennis uitwisseling en doorontwikkeling tussen haar leden via de oprichting van een ‘Community of Practice Duurzaam GWW’. Hiertoe is het Expertnetwerk Duurzaam GWW opgericht. De Aanpak Duurzaam GWW wordt bij de bureaus gepromoot als praktische Aanpak om alle Greendeal.pngruimtelijke projecten (groot en klein) beter aan te pakken. Om alle relevante kansen en risico’s in beeld te krijgen en ongeacht de fase waarin het project zich bevindt het maximale uit de projecten te halen. Bureaus worden gestimuleerd altijd de Aanpak Duurzaam GWW als onderdeel van hun werken aan te bieden.

NVTBGreendeal.png
Het NVTB draagt bij aan de ontwikkeling van een Nationale Milieu Database voor de hele bouw en staat verder klaar voor vragen van hun leden.

PIANOo
Pianoo is het expertisecentrum voor aanbesteden. Het biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Het doel van Pianoo is zorgen voor professionalisering van inkoop bij alle overheden. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid (value for taxpayers money). PIANOo werkt voor en met een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders.

ProRail
ProRail is een van de partijen die enorm veel stappen heeft gezet om de Aanpak Duurzaam GWW intern te Greendeal.pngborgen. Zij delen hun kennis en ervaring daarover graag. Zo geven zij regelmatig informatieve presentaties over Duurzaam GWW. Verder neemt ProRail deel aan diverse werkgroepen om hun kennis en ervaring te delen.

Provincie DrentheGreendeal.png
De Provincie Drenthe heeft enkele projecten opgezet met delen van de Aanpak. In de praktijkgroep van de Provincies wisselen zij hun kennis en ervaring hier over uit.

Provincie FlevolandGreendeal.png
De Provincie Drenthe heeft enkele projecten opgezet met delen van de Aanpak. In de praktijkgroep van de Provincies wisselen zij hun kennis en ervaring hier over uit.

Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland hoopt andere provincies en gemeenten via bijeenkomsten te stimuleren en Greendeal.pnginspireren om met de Aanpak Duurzaam GWW te werken. Diverse projecten zijn opgezet met delen van de Aanpak en in de praktijkgroep Provincies wisselen zij hun kennis en ervaring hierover uit.

Provincie Groningen Greendeal.png
De provincie groningen is bezig met de diverse projecten volgens de Aanpak. In de praktijkgroep Provincies wisselen zij hun kennis en ervaring hierover uit.

Provincie Noord-Holland Greendeal.png
De Provincie Noord-Holland organiseert interprovinciale uitwisseling over Duurzaam GWW. Daarnaast wordt er in diverse projecten gewerkt met (delen van) de Aanpak.

Provincie OverijsselGreendeal.png
De Provincie Overijssel is gestart met de interne borging van de Aanpak in de organisatie en met het toepassen van de Aanpak in projecten. In de Praktijkgroep Provincies delen zij hun kennis en ervaringen hierover.

Provincie UtrechtGreendeal.png
De Provincie Utrecht is gestart met de interne borging van de Aanpak in de organisatie en met het toepassen van de Aanpak in projecten. In de Praktijkgroep Provincies delen zij hun kennis en ervaringen hierover.

Provincie Zeeland Greendeal.png
De Provincie Zeeland is gestart met de interne borging van de Aanpak in de organisatie en met het toepassen van de Aanpak in projecten. In de Praktijkgroep Provincies delen zij hun kennis en ervaringen hierover.

Provincie Zuid-HollandGreendeal.png
De Zuid-Holland is gestart met de interne borging van de Aanpak in de organisatie en met het toepassen van de Aanpak in projecten. In de Praktijkgroep Provincies delen zij hun kennis en ervaringen hierover.

Railforum Nederland
Railforum draagt als onafhankelijk kennisnetwerk binnen de spoorsector bij aan de bekendheid en Greendeal.pngkennisdeling van Duurzaam GWW. In de DIA (overleg Duurzame Innovaties Aannemers) zijn de aanpak Duurzaam GWW en de gebruikte instrumenten besproken en de Pilot projecten van ProRail toegelicht. Op de website duurzaamspoor.nl is het mogelijk om kennis te delen over de aanpak Duurzaam GWW.Daarnaast zijn er diverse artikelen over duurzaamheid geplaatst en in elk relatieblad is er extra aandacht voor het delen van kennis. De belemmeringen die de Aanpak Duurzaam GWW mogelijk in de weg staan in het spoor zijn in kaart en worden weggenomen.

SKAO
SKAO is de stichting die de CO2-Prestatieladder beheert. Dit is één van de instrumenten in de Aanpak Duurzaam GWW een plaats heeft. Het helpt organisaties bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. SKAO geeft voorlichting en informatie over bijvoorbeeld hoe de CO2-prestatieladder kan worden ingezet.

Stichting CROW
CROW ondersteunt en stimuleert opdrachtgevers en ondernemingen (aannemers en adviesbureaus) om Greendeal.pngkennis rondom aanbestedingen uit te wisselen en praktisch toepasbaar te maken met producten en diensten die betrouwbaar zijn en draagvlak hebben binnen de sector. CROW draagt daarmee bij aan het professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit resulteert in een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en lagere faalkosten en administratieve lasten.

Stichting SBRCURnet
SBRCURnet helpt de bouw verder te ontwikkelen, en daar hebben ze de markt hard bij nodig: samen met Greendeal.pngexterne bouw- en GWW-professionals werken ze aan slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken van nu en morgen. De opgedane bouwkennis delen ze en maken ze toepasbaar, zodat de gehele Nederlandse markt hiermee zijn voordeel kan doen. SBRCURnet doet dit als onafhankelijke kennispartner in de bouw.

TNO
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het Greendeal.pngwelzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO (Business Line Infrastructuur) ontwikkelt in concrete projecten kennis om bij te dragen aan het reduceren van kosten, het verlagen van de milieubelasting en het verhogen van de beschikbaarheid van infrastructuur. Deze kennis wordt waar mogelijk gedeeld met partners binnen de Green Deal Duurzaam GWW, zodat deze benut kan worden om de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ in de toekomst te versterken, bijvoorbeeld om instrumenten te verbeteren zodat de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ en de instrumenten beter te gebruiken zijn, duurzame innovaties gewaardeerd kunnen worden in de EMVI en innovaties snel getest/beoordeeld kunnen worden.

Uneto-VNIGreendeal.png
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Leden kunnen bij Uneto-VNI informatie halen over wat Duurzaam GWW voor hen betekend.

Greendeal.pngUnie van Waterschappen
Vijf waterschappen zijn aan de slag met de Aanpak Duurzaam GWW in projecten. In de versnellingsgroep Waterschappen delen zij ervaringen met elkaar. Er wordt een begin gemaakt waar de andere waterschappen bij aan kunnen sluiten.

Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers & Greendeal.pngdienstverleners in de waterbouw. Door aan Duurzaam GWW mee te werken willen zij een extra impuls geven aan de verduurzaming van de branche. Daarnaast denkt de VvW met haar opdrachtgevers mee in de doorontwikkeling van duurzaamheid in de waterbouw met hoog op de agenda, het toepassen van innovaties. De VvW koppelt diverse initiatieven van CO2-reductie aan elkaar in overleg met Rijkswaterstaat en onderzoekt gezamenlijke overlap en synergie. Vervolgens informeert en ondersteunt de VvW haar leden bij het implementeren van diverse tools en instrumenten om tot CO2-reductie te komen.