stappenplan- en instrumenten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. Deze stappen zijn in elke fase dezelfde:

  1. Analyse van vraag en ambities
  2. Onderzoek kansen
  3. Vastleggen ambities en kansen
  4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
  5. Afweging en toetsen duurzaamheid
  6. Verantwoording duurzaamheid

Via de stappen per fase worden u, naast het gezamenlijk instrumentarium, hulpmiddelen aangereikt. Bijvoorbeeld een Format Overdrachtsdocument, en een set Voorbeeldspecificaties duurzaamheid.

In elke fase zijn er instrumenten in te zetten ter ondersteuning: 

 Screenshot fase 1Inititatief / pré-projectfase: In de initiatief of pre-projectfase is er duurzaamheidswinst te behalen in de samenwerking met andere partijen uit de omgeving. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische manier de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.


Screenshot fase 2Conceptfase / planfase: In de concept-of planfase is er een concreet project en als in een eerdere fase is gewerkt met de Omgevingswijzer, weet men op welke duurzaamheidsthema’s winst is te behalen. Met behulp van het Ambitieweb worden ambities geformuleerd en kansen onderzocht.


Screenshot fase 3Ontwikkelfase / ontwerpfase: In de ontwikkel- of ontwerpfase worden met behulp van het Ambitieweb [hyperlink/mouse-over naar Ambitieweb uitleg] de ambities herijkt. Bij de uitvraag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-prestatieladder. En de milieukosten van het materiaalgebruik kunnen met behulp van DuboCalc in kaart worden gebracht.

Realisatiefase: In de realisatiefase is het project al Screenshot fase 4 volledig gespecificeerd en ontworpen. Tijdens de uitvoering worden de duurzaamheidskansen die in de vorige fases naar voren zijn gekomen, gerealiseerd.

 Screenshot fase 5 Gebruiksfase: Hoewel de gebruiksfase in principe buiten het ‘project’ valt, is het wel onderdeel van het specificatie- en ontwerpproces. En als duurzaamheid goed is meegenomen vanaf het begin van het project, is onderhoud en eventuele kleine vernieuwingen goed geborgen.

Sloopfase: Hoewel ook de sloopfase van een systeem in principe buiten het ‘project’ valt, maakt deze deel uit van het specificatie- en ontwerpproces. Al in een zo vroeg mogelijke fase moet nagedacht worden over de voor duurzaamheid relevante sloopaspecten.

Het Ambitieweb en de Omgevingswijzer lijken in verschijningsvorm op elkaar. Zo komen de thema's uit het Ambitieweb grotendeels overeen met de thema's van de Omgevingswijzer. Toch zijn er significante verschillenin het gebruik van beide instrumenten. Voor meer informatie over de wijze waarop Omgevingswijzer en Ambitieweb in te zetten zijn en op elkaar aansluiten, kijk hier.

Stappenplan in vogelvlucht

Om het projectteams makkelijker te maken zijn de 6 stappen van de Aanpak Duurzaam GWW in een praatplaat samengevat. Per stap is kort beschreven welke activiteiten en resultaten gewenst zijn en welke instrumenten worden ingezet om uiteindelijk duurzaamheidsdoelen in GWW projecten te realiseren In de praatplaat zijn de 6 stappen toegespitst op de pre-projectfase en planfase met een doorkijk naar de ontwerp- en realisatiefase.