Klimaatadaptatie, hoe nemen we dat mee in de aanpak Duurzaam GWW?

Ondanks de CO2-reductiemaatregelen die genomen worden, is klimaatverandering onontkoombaar. De klimaatverandering is ook al in gang gezet. Temperatuurstijging, verandering van neerslagpatronen en zeespiegelstijging vergroten de kans op wateroverlast, overstromingen, langere perioden met droogte en meer hittestress. Dit kan grote impact hebben op onze bedrijfsvoering, infrastructuur en kan leiden tot afname van biodiversiteit én afname van woon- en leefkwaliteit in naastgelegen woongebieden. Janette Bessembinder van het KNMI (senior adviseur klimaatdienstverlening) zal een toelichting geven op de belangrijkste veranderingen die al zijn opgetreden en die ons te wachten staan in Nederland.

Klimaatadaptatie onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW
ProRail heeft een handreiking klimaatadaptatie ontwikkeld, waarmee klimaateffecten op een praktische wijze in kaart kunnen worden gebracht voor projecten. Deze handreiking gaat ProRail standaard als onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW toepassen in de grotere projecten. Zo wordt onder andere bepaald wat de impact is van/op het project, wat de kansen zijn voor maatregelen en oplossingen, en hoe dit zich vertaalt naar ambities voor het thema klimaatadaptatie in het Ambitieweb. Stefan Jak (beleidsmedewerker en vakspecialist klimaatadaptatie ProRail) en Jeroen Ter Meer (programmamanager Duurzaamheid ProRail en lid van de coördinatiegroep duurzaam GWW) gaan in op de achtergronden en opzet van de handreiking. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met de handreiking en gaan we met elkaar in gesprek om te zien of deze handreiking zich leent om breder in te zetten in de GWW sector.

Oplossingsrichtingen uit de praktijk
Wat kunnen we in de praktijk doen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? In vogelvlucht gaan we door een aantal markante voorbeelden van klimaatadaptie, uit de praktijk, Daarnaast worden geleerde lessen van deze projecten gedeeld en besproken. Spreker vanuit een gemeente (- nog onder voorbehoud-)

Details bijeenkomst
Datum: Maandag 25 november 2019
Locatie: ProRail, Moreelsepark 3 Utrecht
Programma:
15:00 uur Inloop met koffie
17:00 uur Afsluiting en start borrel

Aanmelden kan via deze link