Zoals u weet, liep de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 officieel af op 31 december 2020. Er zijn met elkaar goede stappen gezet in het realiseren van de geformuleerde ambitie:

“Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (duurzaamheid is “business as usual”).

Daar kunnen we bijzonder trots op zijn, maar er is ook nog een flinke weg te gaan om een en ander daadwerkelijk te realiseren. Daarom willen we in 2021 met elkaar vervolgafspraken maken om het gedachtengoed van Duurzaam GWW en de Aanpak Duurzaam GWW te continueren en in de praktijk toegepast te krijgen.

Het vervolg van Duurzaam GWW wordt momenteel door de Coördinatiegroep, het ministerie van I&W en CROW voorbereid, uiteraard in samenspraak met de Stuurgroep. Het zal naar verwachting nog enige maanden duren voordat de nieuwe afspraken kunnen worden bezegeld. Tot die tijd is het voorstel om volgens de intenties van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 te blijven handelen tot 1 juli 2021, zonder financiële verplichting van de huidige leden.

Wij gaan er vanuit dat alle leden akkoord gaan met deze continuering. Wanneer dit evenwel niet het geval is, dan kunnen de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 dit kenbaar maken door een mail te sturen voor 31 januari 2021 naar info@duurzaamgww.nl.