Op dit moment zitten we in de transitiefase van Duurzaam GWW 2030, maar dit betekent niet dat we stil zitten! Ook nu staat het thema duurzaamheid in de GWW hoog op onze agenda. We gaan daarom aan de slag met drie no-regret projecten, waarmee we op korte termijn al een (duurzaam) resultaat hopen te behalen!

1) Monitoringstool CO2 / CO2 Dashboard
Willen we bepalen of de duurzaamheidsdoelen voor GWW-projecten op het gebied van CO2 en materiaalgebruik tijdig worden gehaald, dan hebben we een uniforme monitoringstool nodig. Met een dergelijke tool kunnen we sturen op de realisatie van de doelstellingen. Is het een uniforme tool waarmee overheidsorganisaties werken, dan kunnen zij ook nog eens de resultaten van de duurzaamheidsprestaties met elkaar vergelijken en bepalen of ze landelijk op koers liggen.

In dit project werken het Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en mogelijk het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met elkaar samen. Voor een goede borging van de tool voor de sector komt de tool bij CROW.

Met het project willen bovengenoemde partijen de opgave in beeld brengen (nul-meting CO2-impact en materiaalgebruik eigen infraprojecten) en de voortgang op de gemaakte afspraken monitoren. Om tot een uniforme monitoring te komen zijn de volgende werkpakketten gedefinieerd:

1. Dialoog met betrokken organisaties;
2. Definiëren KPI’s;
3. Keuze platform Monitor;
4. Ontwikkelen invulformats Nulmeting/ monitor;
5. Opstellen Gebruikershandleiding monitor;
6. Opstellen procesbeschrijving monitor;
7. Presentatie + Roadshow;
8. Periodieke analyse, dashboards, beheer & ontwikkeling.

De eerste twee werkpakketten worden vanaf nu opgepakt met resultaat in de zomer. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met joost.fijneman@crow.nl.

2) Wegwijzer instrumentarium DGWW
Naast de instrumenten uit de aanpak DGWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-prestatieladder en DuboCalc) circuleren er veel vergelijkbare instrumenten (bijvoorbeeld DuboWijzer en DuboMat/DuboTool). Dit maakt het lastig voor decentrale overheden om te bepalen waar ze moeten beginnen bij het verduurzamen van GWW-projecten. En hoe zit het met de Omgevingswijzer en het Ambitieweb? Wanneer en hoe moet u deze toepassen en welk instrument is het meest geschikt?

Met de Wegwijzer willen we meer duidelijkheid hierover geven. Het moet decentrale overheden concrete handvatten geven wanneer u met welke instrumenten aan de slag kunt gaan en overzicht bieden van alle beschikbare instrumenten op het gebied van Duurzaam GWW. De redenatie is vanuit de gebruiker (waar sta ik en wat wil ik). Daarnaast geven we met een onafhankelijke blik de beperkingen van instrumenten aan (waarvoor is het wel/niet geschikt en wat levert het gebruik op).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Reinier Trommel van CROW via reinier.trommel@crow.nl.

3) Roadshow MKI/ DuboCalc
De kennissessie over de milieukostenindicator (MKI) en DuboCalc voor gemeenten in de Provincie Noord-Holland was een groot succes. Daarom willen we de kennissessies nu ook aanbieden aan gemeenten in andere provincies. Tijdens de sessie krijgt u op een heldere en toegankelijke manier uitleg over de werking en het nut van toepassing van de MKI in aanbestedingen en de werking van DuboCalc. We willen in de maanden mei, juni, september en oktober zes regionale kennissessies voor de MKI en zes regionale kennissessies voor DuboCalc houden (twee provincies per sessie).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Reinier Trommel van CROW via reinier.trommel@crow.nl.

Uiteraard houden we u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze projecten!