Verslag workshop: “Duurzaamheid in brede zin”

By juli 2018Nieuws

De workshop over duurzaamheid was, -nadat het mogelijk was om je hiervoor op te geven-, binnen no-time VOL. Dit onderstreept dat gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling voor dit onderwerp belangrijk is en in een behoefte voorziet. Duurzaamheidsthema’s, en dan vooral klimaatadaptatie, energie en circulaire economie zijn in relatie tot de dijkverbeteringen nieuwe onderwerpen.

De sessie heeft de deelnemers een beeld laten krijgen over de breedte van wat duurzaamheid in de HWBP-projecten kan betekenen. Duurzaamheid is een paraplubegrip dat op projectniveau ingevuld moet worden. Nu duurzaamheid in de maatschappij steeds meer op de agenda komt te staan, verschuift de focus van sectoraal naar integraal werken en van een lijnopgave naar gebiedsopgave. Dit impliceert crossing borders tussen overheden onderling (“Omgevingswetproof werken”) en tussen overheden en andere partijen (Gouden driehoek) en crossing borders tussen de werelden van waterveiligheid, duurzaamheid en het ruimtelijk ontwerp.

In de workshop “Duurzaamheid in brede zin” is aan de hand van een kaart en de opgave voor het project Grebbedijk in groepen nagedacht over wat duurzaamheid in een dijkverbetering kan betekenen. De drie speerpunten “circulaire economie”, “ruimtelijk inpassen en meekoppelen” en “klimaat adaptatie en energie” zijn als kapstok meegegeven. In de groepen ontstonden levendige discussies over kansen en risico’s. Abstracte ideeen zoals een toekomstbestendige dijk: “waar we niet meer terug hoeven te komen en met weinig onderhoud” tot concrete voorstellen zoals binnendijkse zonnevelden kwamen aan bod.

Teun Wendt (Waterschap Zuiderzeeland) reflecteerde op het groepswerk vanuit klimaatadaptatie en energie, Michael van Buuren (Wageningen Universiteit/Alterra) reflecteerde vanuit de invalshoek ruimtelijke inpassing en meekoppeling. Hein Veldmaat (Tauw) deed dit vanuit circulaire economie. De reflectoren hebben uitgelegd wat deze duurzaamheidsthema’s omvatten, maar ook het belang benadrukt van de samenhang tussen de thema’s en tussen duurzaamheid en waterveiligheid.