Nieuwsbericht

Een Webbased Ambitieweb en een Dashboard Monitoring

Ontwikkelingen in de Aanpak Duurzaam GWW

Profielfoto van Yvette Janssen
20 juni 2022 | 3 minuten lezen

Met de Aanpak Duurzaam GWW als krachtig instrumentarium. Dat doel bleek te ambitieus toen eind 2020 het doek viel voor de Green Deal. Een derde Green Deal lag niet voor de hand. Het voortzetten van de samenwerking én het verder brengen van de Aanpak Duurzaam GWW daarentegen wél.

Manifest DGWW2030

Eind juni 2021 hebben de partijen achter de Green Deal daarom het Manifest DGWW2030 vastgesteld. Geen Green Deal meer, maar een sector brede samenwerking. Met een programmatische aanpak, die hobbels beslecht die het bereiken van duurzaamheid in infraprojecten in de weg staan. Met een eenvoudigere aansturing via een compact regieteam, dus minder praten en meer doen. En met een grotere rol voor CROW, zodat activiteiten snel en professioneel opgepakt en uitgevoerd worden. Na een half jaar begint DGWW2030 op stoom te komen. We lichten twee recente ontwikkelingen toe: het Webbased Ambitieweb en het Dashboard Monitoring.

Webbased Ambitieweb

Je zou kunnen zeggen dat het Ambitieweb het best de gedachte achter de Aanpak Duurzaam GWW verwoordt. Met de aanpak willen we immers dat duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaakt van alle Infra-projecten. Dat integrale karakter bereik je niet met losse BPKV-criteria, bestekbepalingen of MKI-berekeningen. Het idee is dat je als opdrachtgever in de vroege fase van een project (of beter: van een opgave) de tijd neemt om te bepalen welke aspecten voor deze opgave het meest van belang zijn. 

Sessie
Het Ambitieweb biedt hiervoor een gestructureerd kader. Aan de hand van scores op twaalf onderwerpen bepaal je waar het zwaartepunt ligt van je opgave. Daarvoor organiseer je een zogenaamde ‘Ambitiewebsessie’, bij voorkeur in een brede setting. Dus met collega’s van beleid, beheer en realisatie, desgewenst aangevuld met bestuur of externe stakeholders. Het Ambitieweb zorgt ervoor dat er geen aspecten over het hoofd gezien worden. DIt draagt bij aan het integrale karakter. 

Juiste instrumentarium
Op basis van de Ambitiewebsessie worden de belangrijkste aandachtspunten (ambities) vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst kan vervolgens het geschikte instrumentarium erbij gezocht worden. Daarmee kan de ambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voor Energie kan dat bijvoorbeeld het instrumentarium van SKAO zijn (onder meer CO2-prestatieladder), voor Welzijn kan gekeken worden naar de Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel van PIANOo en voor ambities op het gebied van Materialen zijn de producten van BouwCirculair heel geschikt.  

Meer mogelijk
Tot op heden is het Ambitieweb een eenvoudige tool die het gesprek faciliteert. De provincies wilden echter meer en hebben CROW een Webbased Ambitieweb laten ontwikkelen. Met dit web is veel meer mogelijk. Doordat het webbased is, en er dus een centrale database achter hangt, kunnen gegevens en ervaringen uit andere Ambitiewebsessies en uit concrete projecten worden gedeeld. Zo kan een ervaringendatabase opgebouwd worden binnen de eigen organisatie, maar kunnen organisaties ook van elkaar leren. Over de projecten heen. Zodra deze nieuwe tool definitief is ingeregeld, komt hij ook beschikbaar voor gemeentes en waterschappen. We verwachten dat dit na de zomer zover is.

Dashboard Monitoring

Het concreet maken van ambities is heel belangrijk, maar weten wat je daadwerkelijk hebt bereikt, is zeker zo belangrijk. Als noodzakelijke aanvulling op het instrumentarium binnen de Aanpak Duurzaam GWW wordt daarom een uniform Dashboard Monitoring ontwikkeld. Een dashboard geeft in de eerste plaats de individuele gebruiker inzicht in de snelheid waarmee vooruitgang geboekt wordt op de duurzame beleidsambities. Doordat het uniform is, kun je jouw eigen prestaties ook vergelijken met andere gebruikers. Lukt het hen wel om meters te maken op bijvoorbeeld circulariteit? En wat kunnen wij daar dan van leren? 

klimaatdashboard

Het uniforme karakter maakt het ook mogelijk om cijfers van verschillende gebruikers op te tellen. Zo kun je regionale en zelfs landelijke dashboards maken, die de regionale of landelijke trends laten zien. Zodat er ook op dat niveau bijgestuurd kan worden. Tot slot draagt uniformiteit bij aan de broodnodige helderheid voor de marktpartijen. Met zes of acht concrete KPI’s die het gehele, duurzame veld beslaan, ontstaat een duidelijke richting voor innovatie en investering. Koplopergedrag wordt zichtbaar en gaat lonen en wordt zo gestimuleerd.

Blijft in gebruik
Het Dashboard komt niet in de plaats van bestaande monitoringsinstrumenten. Zolang deze betrouwbare cijfers opleveren waarmee de KPI’s gevuld kunnen worden, blijven ze gewoon in gebruik. Denk aan de Projectenmodule van BouwCirculair. Bij de ontwikkeling van het dashboard zal veel energie gaan zitten in het maken van de koppelingen met bestaand monitoringsinstrumentarium. DGWW2030 verwacht het Dashboard voor het eind van 2022 te kunnen presenteren.