Duurzaam GWW

Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Dat kan per project verschillen.

De Green Deal Duurzaam GWW liep eind 2020 officieel af. Maar Duurzaam GWW gaat door! Het afgelopen half jaar gaven we met drie no-regret projecten al voorzichtig een opvolging aan de Green Deal. Hoe gaan we nu verder? Dat is vastgelegd in het Manifest DGWW 2030. Het doel blijft hetzelfde: In 2024 is duurzaamheid een integraal onderdeel van alle spoor- en GWW-projecten.

Bekijk het manifest

De vier transitielijnen

Van kosten naar waarde

Een essentiële voorwaarde voor deze transitie is dat duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde, een opbrengst in plaats van een kostenpost. Duurzaamheid kan leiden tot besparingen in aanleg en exploitatie, maar ook waarde toevoegen aan een GWW-project en de omgeving (waardecreatie). Waardecreatie wordt gestimuleerd door creëren van ruimte voor innovatieve duurzame oplossingen. De duurzame meerwaarde wordt zichtbaar gemaakt binnen GWW-projecten.

Van reactief naar proactief

Duurzaamheid moet ‘business-as-usual’ zijn. Dit vergt een proactieve houding van de bij een GWW-project betrokken medewerkers (cultuur) op alle niveaus in de organisatie, en een proactieve houding tussen betrokkenen onderling. Het vraagt om het begrijpen van elkaars belangen, verantwoordelijkheden en behoeften en het actief uitdragen van ervaringen en successen.

Van uniek naar uniform

De Aanpak Duurzaam GWW helpt om op een uniforme en systematische manier de juiste processtappen te zetten. Door duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsprocessen geven Partijen binnen de GWW-sector op een zelfde manier invulling aan duurzaamheid in projecten en zijn verwachtingen vooraf duidelijk.

Van alleen naar samen

Samenwerking binnen de GWW-sector is nodig om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van alle GWW-projecten. Opdrachtnemers en de Koepel-, netwerk en bracheorganisaties vervullen een cruciale rol bij het realiseren van deze projecten en vinden het gewenst dat zij tijdig en intensief worden betrokken door Opdrachtgevers. Partijen zetten in op het versterken van de onderlinge samenwerking en wisselen kennis uit binnen GWW-projecten, project overstijgend en binnen de handelsketen.

Projecten

Nieuwe natuur maken – over de herinrichting van Heesseltsche Uiterwaarden

Marcel Buzing over Afvalwatersysteem Zwanenburg

Kees Bergen van provincie Zuid-Holland over project N211

Joost van de Beek van RWS over project Afsluitdijk