Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten. Lees de ervaringsverhalen om te ontdekken hoe anderen aan de slag gingen met de Aanpak en bekijk de praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

 1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
 2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut kansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
 3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
 4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
 5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Stappenplan

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. Je vindt het overzichtelijk terug in dit document. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:

 1. Analyse van vraag en ambities
 2. Onderzoek kansen
 3. Vastleggen ambities en kansen
 4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
 5. Afweging en toetsen duurzaamheid
 6. Verantwoording duurzaamheid

Via de stappen per fase worden, naast het gezamenlijk instrumentarium, hulpmiddelen aangereikt. Bijvoorbeeld een Format Overdrachtsdocument en een set Voorbeeldspecificaties duurzaamheid.

In elke fase zijn er instrumenten in te zetten ter ondersteuning.

Inititatief / pré-projectfase Conceptfase / planfase Ontwikkelfase / ontwerpfase
In de initiatief of pre-projectfase is er duurzaamheidswinst te behalen in de samenwerking met andere partijen uit de omgeving. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische manier de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

In de concept- of planfase is er een concreet project en als in een eerdere fase is gewerkt met de Omgevingswijzer, dan weet men op welke duurzaamheidsthema’s winst is te behalen. Met behulp van het Ambitieweb worden ambities geformuleerd en kansen onderzocht.

In de ontwikkel- of ontwerpfase worden met behulp van het Ambitieweb de ambities herijkt. Bij de uitvraag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-prestatieladder. En de milieukosten van het materiaalgebruik kunnen met behulp van DuboCalc in kaart worden gebracht.

     
Realisatiefase Gebruiksfase Sloopfase
In de realisatiefase is het project al volledig gespecificeerd en ontworpen. Tijdens de uitvoering worden de duurzaamheidskansen die in de vorige fases naar voren zijn gekomen, gerealiseerd. Hoewel de gebruiksfase in principe buiten het ‘project’ valt, is het wel onderdeel van het specificatie- en ontwerpproces. En als duurzaamheid goed is meegenomen vanaf het begin van het project, zijn onderhoud en eventuele kleine vernieuwingen goed geborgen.

Hoewel ook de sloopfase van een systeem in principe buiten het ‘project’ valt, maakt deze deel uit van het specificatie- en ontwerpproces. Al in een zo vroeg mogelijke fase moet nagedacht worden over de voor duurzaamheid relevante sloopaspecten.

 

Diverse handreikingen