Wat is KCI?

Overheden werken aan een leefbare openbare buitenruimte. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet dit op een klimaatneutrale en circulaire manier gebeuren. In Nederland gaan we deze uitdaging gezamenlijk aan. Dit is gevat in de Strategie Klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten (duurzame-infra.nl). DuurzaamGWW helpt overheden aan de slag te gaan met Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI).

Wat is KCI?

KCI is de strategie van de Nederlandse overheid met als doelstelling om in 2030 onze infrastructuur zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair aan te leggen en te onderhouden. Binnen KCI zijn transitiepaden opgesteld voor de deelsectoren met de grootste impact:

  • Wegverharding
  • Kunstwerken
  • Spoor
  • Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
  • Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

Per transitiepad is een roadmap opgesteld, die de route naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur in 2030 inzichtelijk maakt. In elke roadmap vind je de gezamenlijke stip op de horizon en verschillende tussendoelen en stappen om daar te komen.

Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)

De Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, kort gezegd PKCI, is vertaling van de KCI op provinciaal niveau. De provincies werken al geruime tijd samen als het gaat om de verduurzaming van de grond-, weg- en waterbouwsector. De klimaatopgave vraagt echter om een versterking van die samenwerking. Met de ‘Ambitiebepaling PKCI’ wordt extra ingezet op samenwerken, het ontwikkelen van gezamenlijke werkwijzen en het bundelen van de inkoopkracht. Lees hier meer over de PKCI.

Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW helpt partijen in de GWW-sector om handen en voeten te geven aan KCI. De aanpak is gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

  1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
  2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut kansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
  3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
  4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
  5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals OmgevingswijzerAmbitiewebCO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Lees meer hierover op de pagina Aanpak Duurzaam GWW   

Publicaties en hulpmiddelen