Duurzamere projecten

Voor iedere fase in het project passende instrumenten

Duurzamere projecten. Een mooie ambitie, maar hoe ga je hiermee aan de slag? Een ding wat zeker is: hoe eerder je duurzaamheid een plek geeft in je projecten, hoe groter de duurzaamheidswinst is. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘duurzaamheid’ omschrijven we voor iedere projectfase tools die je in kunt zetten. Wil je hulp hierbij? Maak dan gebruik van het startpakket.

Initiatieffase

In de initiatief of pre-projectfase is er duurzaamheidswinst te behalen in de samenwerking met andere partijen uit de omgeving. Om deze winst te behalen moet duidelijk worden wat precies de opgave is zonder hierbij direct naar een oplossing te zoeken. Daarnaast is het ook belangrijk om de ambities in beeld te hebben. Hiervoor moeten de duurzaamheidsdoelen van je organisatie vertaald worden naar gebiedsniveau. Zo neem je duurzaamheid al in een vroeg stadium en kunnen alle kansen om samen te werken met andere partijen nog open. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische manier de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

Planfase

In de concept- of planfase is er een concreet project. Door het gebruik van de Omgevingswijzer is er een beeld op welke duurzaamheidsthema’s er winst is te behalen. Deze kansen worden omgezet naar ambities op projectniveau. Zo ontstaat er focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst is te behalen. Met behulp van het Ambitieweb worden ambities geformuleerd en kansen verder onderzocht. Deze tool helpt ook om deze ambities en kansen vast te leggen en te delen met stakeholders. Zo weten alle partijen welke duurzaamheidsthema’s voor dit project belangrijk zijn. 

Ontwerpfase

In de ontwikkel- of ontwerpfase worden de kansen en ambities omgezet naar concrete maatregelen. Hierbij is het belangrijk om de ambities SMART te maken, zodat er doelstellingen komen waarop gestuurd kan worden in het ontwerp en later in de uitvoering van het project. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen. Neem, voordat het project in uitvoering gaat, met de geselecteerde aannemer door welke data verzamelt moet worden om na de uitvoering van het project het Dashboard Duurzaam GWW in te kunnen vullen.

Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst, afgewogen en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals de CO2-Prestatieladder en DuboCalc. DuboCalc wordt gebruikt om te bepalen welke ontwerpvarianten het beste zijn voor het milieu. Deze tool kan ook ingezet worden bij de aanbesteding. Bij de uitvraag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-prestatieladder. Zo worden marktpartijen gestimuleerd om duurzaam te werk te gaan.

Realisatiefase

In de realisatiefase is het project al volledig gespecificeerd en ontworpen. Tijdens de uitvoering worden de duurzaamheidskansen die in de vorige fases naar voren zijn gekomen, gerealiseerd. Het is belangrijk om in deze fase bewust te zijn van de data die vrijkomt. Stem daarom voorafgaand aan de uitvoering met de aannemer af welke data van belang is bij het invullen van het Dashboard Duurzaam GWW.

Het ingevulde Ambitieweb kan helpen bij het sturen op duurzaamheidsdoelen tijdens de uitvoering van het project. Op deze wijze helpt de tool bij de communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Gebruiksfase

Na afronding van het werk, breekt de gebruiksfase aan. Nu kan ook het Dashboard Duurzaam GWW worden ingevuld. Zo krijg je inzicht in hoe het project heeft bijgedragen aan het duurzamer maken van het areaal van de opdrachtgever. Door het dashboard kan er gerichter gestuurd worden op duurzaamheidsdoelstellingen en kunnen investeringen verantwoord worden. Hoewel de gebruiksfase in principe buiten het ‘project’ valt, is het wel onderdeel van het specificatie- en ontwerpproces. En als duurzaamheid goed is meegenomen vanaf het begin van het project, zijn onderhoud en eventuele kleine vernieuwingen goed geborgen.

Sloopfase

Hoewel ook de sloopfase van een systeem in principe buiten het ‘project’ valt, maakt deze deel uit van het specificatie- en ontwerpproces. Al in een zo vroeg mogelijke fase moet nagedacht worden over de voor duurzaamheid relevante sloopaspecten. Gebruik hierbij principes als de R-ladder. Zo voorkom je dat er onnodig primair materiaal wordt gebruikt bij nieuwe projecten.

Publicaties en hulpmiddelen