Dashboard Monitoring DGWW

Wie, wat en hoe?

Wat is Dashboard Monitoring DGWW?

Het Dashboard Monitoring DGWW2030 is een uniform dashboard dat door alle overheden toegepast kan worden en dat snel en duidelijk inzicht geeft in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. Het gaat hierbij om een set van zes KPI's. De voortgang is in een eenvoudig dashboard te zien. Eén uniform dashboard heeft een aantal voordelen:

  • Prestaties van verschillende overheden kunnen gemakkelijk vergeleken worden;
  • De getallen van de verschillende overheden zijn op te tellen, zodat er regionale en zelfs landelijke cijfers te produceren zijn;
  • Het wordt gemakkelijker om inzicht te krijgen welke inspanningen op het vlak van duurzaamheid veel bijdragen (echt werken dus) en welke minder;
  • Voor ondernemers komt er meer uniformiteit, zodat zij weten waarop ze zich moeten richten en daar ook op kunnen gaan voorsorteren (en investeren).

Wat zijn de zes KPI's?

  1. Broeikasgassen;
  2. MKI;
  3. Circulariteit (input- en outpustromen);
  4. NOx – brandstoffen materieel;
  5. Energieverbruik installaties;
  6. Biodiversiteit

De KPI’s zijn inmiddels definitief vastgesteld en zijn zo gekozen dat ze naadloos aansluiten bij het instrumentarium achter de Aanpak DGWW (DuboCalc, Ambitieweb). Maar ervaring met de Aanpak is niet vereist: vanaf 1-1-2023 moet elke overheidsorganisatie met het dashboard kunnen gaan werken!  Het Dasboard, waarin de KPI’s worden weergegeven, wordt via PowerBI weergegeven. Aangezien PowerBI onderdeel is van Office365, hoeft er geen speciale software aangeschaft en onderhouden te worden. Daarmee wordt het gebruiken van het Dashboard zo laagdrempelig mogelijk gehouden. 

Waarom een dashboard?

Bij het opstellen van het Manifest DGWW2030, de doorstart van de Green Deal Duurzaam GWW, hebben alle partijen als voorwaarde gesteld dat er een uniforme monitoring moest komen. De effecten van de twee Green Deals bleken namelijk niet inzichtelijk, omdat men niet op dezelfde wijze monitoring had verricht. Het Regieteam van Duurzaam GWW wil dit project nog in 2022 uitvoeren. We zien het daarbij als vijfde instrument in de Aanpak Duurzaam GWW: naast het Ambitieweb, de Omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder. Met het dashboard wordt inzichtelijk wat de Aanpak aan resultaat oplevert. Voor de ontwikkeling van het dashboard zijn twee marktpartijen gevraagd de handen ineen te slaan: Firm of the Future, die al dashboards levert aan een aantal provincies en Arcadis, die al jarenlang de Klimaatmonitor van de waterschappen verzorgt. Projectleider bij CROW is Joost Fijneman.

Wat kun je met het dashboard?

Enkele organisaties verzamelen al data voor een monitor. Belangrijk onderdeel van het opstellen van het dashboard is dan ook het in kaart brengen van wat er allemaal al gebeurt en hoe deze data via het dashboard kan worden weergegeven. Met zogenaamde kopgroepen uit alle overheidslagen (rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) gaan we daarmee aan de slag. Doel is het verkrijgen van extra inzicht via het dashboard. En organisatie die nog geen data verzamelen, krijgen een dataverzameling waarmee zij de KPI’s in het dashboard zo eenvoudig mogelijk van de juiste input kunnen voorzien.

Voor wie is het dashboard bedoeld?

Diverse overheden kunnen gebruik maken van het dashboard. Hierdoor weten ze hoe ze ervoor staan op het gebied van duurzaamheid bij aanleg, onderhoud en vernieuwing van hun GWW-areaal. Daarmee zijn ze er uiteraard nog niet: ze zullen zelf de dataverzameling moeten organiseren. Via DGWW2030 helpen we hen daarbij. We reiken hiervoor tools aan. 

Koplopersgroep

Op 23 augustus heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met de koplopersgroep over de manier waarop de data verzameld kan worden om zo invulling te kunnen geven aan de KPI’s. Firm of the Future en Arcadis hebben hiertoe een aantal invulformats gemaakt, waarbij objecten doorgerekend worden met data uit de Nationale Milieu Database (NMD). Alle koplopers worden nu geholpen om met deze formats de benodigde data te verzamelen. Zo moet een beeld van het referentiejaar 2019 ontstaan, maar ook van de projecten zoals die in 2021 zijn aanbesteed. 
De koplopersgroep bestaat uit:
1.    Gemeente Eindhoven;
2.    Gemeente Oss;
3.    Gemeente Zevenaar;
4.    Provincie Utrecht;
5.    Provincie Groningen;
6.    Provincie Noord-Holland;
7.    Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
8.    Waterschap Drents en Overijsselse Delta;
9.    Waterschap Noorderzijlvest;
10.  Rijkswaterstaat.

Learning by doing

De ervaringen van de tien koplopers in de komende twee maanden levert input voor de verfijning en aanvulling van de invulformats. Een aangezien de koplopers zich uitstrekken van provincies tot waterschappen en van een kleine gemeente tot Rijkswaterstaat, zal er een behoorlijk complete en robuuste set ontstaan. Met daarin de nodige ‘API’s’, koppelingen met data die al beschikbaar is. 

Interesse of nog vragen?

Wilt u meer weten over het dashboard Monitoring of er als één van de eerste partijen mee starten in 2023? Heb je nog meer vragen, of loop je ergens tegenaan? Stel dan je vraag aan het Loket. Dan helpen wij je graag verder op weg.

klimaatdashboard