Blog inspiratie

Herbelegging Legerplaats Ermelo

In  het  kader  van  de  Herbelegging Vastgoed  Defensie  verhuizen  eenheden  en onderdelen  naar  Legerplaats  Ermelo  en van  Legerplaats  Ermelo  naar  andere defensieterreinen.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 3 minuten lezen

Om  deze  verhuizingen te  kunnen  faciliteren,  moeten  ook aanpassingen  aan  terreinen  plaats  vinden. De  kwaliteit  van  de  buitenruimte,  de riolering  en  de  verkeersstructuur  zijn momenteel  niet  optimaal.  Voor  de  kazerne is  een  totaalplan  opgesteld  waarbinnen alle  noodzakelijke  aanpassingen  integraal zijn  opgenomen.  De  herbelegging  is  een goede  aanleiding  om  dit  te  realiseren. 

De  Aanpak

Binnen  het  Rijksvastgoedbedrijf  en  Defensie  is  dit  een pilotproject.  Met  de  gebruiker  van  het  object,  de defensiestaf,  de  vastgoedbeheerder  en  diverse vertegenwoordigers  van  het  Rijksvastgoedbedrijf  is  naar de  huidige  en  toekomstige  situatie  van  de  kazerne gekeken  en  is  de  Omgevingswijzer  ingevuld. Uit  de  vergelijking  is  duidelijk  zichtbaar  geworden  wat  de verbeteringen  zijn  op  de  kazerne  na  realisatie  van  de plannen.  Tevens  is  ook  duidelijk  geworden  waar  nog knelpunten  op  het  gebied  van  duurzaamheid  zitten  en welke  punten  nog  de  nodige  aandacht  verdienen. De  komende  tijd  zullen  veel  (deel-)projecten  worden uitgevoerd.  In  bestekken/  werkomschrijvingen/  functionele specificaties  zullen,  mede  aan  de  hand  van  de  uitkomsten van  de  Omgevingswijzer,  criteria  worden  opgesteld  ten aanzien  van  duurzaamheid.

Hulpmiddelen  die  zijn  ingezet: De  omgevingswijzer. 

Jan  van  Zomeren  (Adviseur  Plannen Rijksvastgoedbedrijf): “De  Omgevingswijzer  is  een  goed instrument  voor  het  voeren  van  een dialoog,  de  communicatie  na  de  vaststelling ervan  en  voor  de  onderbouwing  van  te ondernemen  activiteiten.” 

Voordelen  bereikt  door  met  de  Aanpak  te  werken: 

  • De 12 thema’s  van  de  Omgevingswijzer,  de verschillende  invalshoeken  en  principes,  en  het vasthouden  van  zowel  de  positieve  als  de  negatieve waardering  geven  een  goed  inzicht  in  het  totaal,  en leggen  de  focus  op  de  verder  uit  te  diepen  aspecten;
  • Inzicht  is  ontstaan  in  de  thema’s  van  de Omgevingswijzer.  Een  aantal  voorbeelden:
  1. De Ruimtelijke  kwaliteit wordt  verbeterd door  de  integrale  planvorming;
  2. Investeringen  zorgen  voor  een  optimale benutting  van  de  aanwezige  kwaliteiten  van terreinen  en  gebouwen;
  3. Energie  en  materialen:  door  de  sloop  van oude,  slecht  geïsoleerde,  gebouwen  en door  de  nieuwbouw  van  energiezuinige gebouwen  wordt  de energievraag  verminderd. Materialen  worden  waar mogelijk  hergebruikt.
  • Het is een goed instrument voor het voeren van de dialoog  (tijdens  het  maken ervan),  de communicatie na  de vaststelling  ervan  en  voor  de onderbouwing van te ondernemen activiteiten;
  • Betrokkenen krijgen beter inzicht in, en begrip voor, de tijdens het ontwerpproces gemaakte  keuzes;
  • Door het  gezamenlijk invullen zorgt het voor bewustwording  van  stakeholders en creëren  we meer draagvlak bij verder planvorming. 

Meer  informatie

Kijk op www.rijksvastgoedbedrijf.nl

En kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl