Blog inspiratie

Corridor Leiden-Utrecht en de Aanpak

In een vroeg stadium rekening houden met duurzaamheid.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Provincie Zuid-Holland (PZH) ontwikkelt binnen het R-net programma samen met ProRail de plannen voor de vergroting van de capaciteit en de realisatie van twee nieuwe stations op het traject Leiden– Utrecht. Om de capaciteit van het spoor te vergroten naar vier treinen per uur per richting, is op enkele plaatsen op het tracé een spoorverdubbeling noodzakelijk, alsmede enkele aanpassingen om de veiligheid te vergoten. 

De  Aanpak

Het  project  bevindt zich in de alternatievenstudiefase enbiedt derhalve nog volop mogelijkheden om duurzaamheid mee te nemen in de ontwerpkeuzes en de opdracht aan het ingenieursbureau en de aannemer. Omdat in het project nog niet eerder aandacht was besteed aan duurzaamheid, is gestart met de eerste stappen uit de Aanpak Duurzaam GWW.  Om een breed inzicht te krijgen in de effecten van de beoogde ontwikkeling op verschillende relevante duurzaamheids- omgevingsaspecten, is gebruik gemaakt van de Omgevingswijzer. Voor de verschillende thema’s is inzichtelijk in hoeverre het project positieve of negatieve effecten op de omgeving met zich meebrengt. De thema’s water, bodem en ecologie en biodiversiteit zorgen voor de grootste negatieve impact op de omgeving. Dit  komt doordat er door de spoorverdubbeling op bepaalde delen van het traject sprake zal zijn van ruimtebeslag, waarbij gronden die een andere functie vervullen worden aangewend voor infrastructuur. Op de thema’s bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en energie zijn de effecten positief.

Rene Spriensma , planontwikkelaar: "De  stappen uit de aanpak voor Duurzaam GWW hebben geholpen om samen met  Provincie Zuid-Holland invulling te geven aan duurzaamheid. Duurzaamheid is hiermee op de agenda gekomen en vormt inspiratie om de ambities uit te werken in het ontwerp."

De inzichten uit de Omgevingswijzer vormen de input voor de volgende stap, waarin Provincie Zuid-Holland en ProRail gezamenlijk de ambities op het gebied van duurzaamheid opstellen door middel van he  instrument Ambitieweb. Op het thema Energie en Klimaat wordt het hoogste ambitieniveau nagestreefd.  Dit betekent dat in het project 100% duurzame energie wordt ingekocht voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase en indien mogelijk ook de realisatiefase. Daarnaast is het de bedoeling dat op nieuwe haltes 20% van het energieverbruik zal worden opgewekt met duurzame energie op de locatie zelf. En ook op de volgende thema’s worden ambities gesteld: Inpassing omgeving, Duurzaam materiaalgebruik,Duurzame productie en aanleg, Duurzame bereikbaarheid en mobiliteit, Doorstroming / hinder en Beschikbaarheid /functionaliteit infra. De getailleerde uitwerking van de duurzaamheidsdoelstellingen en de vertaling naar specificaties en ontwerpkeuzes, dient nog plaats te vinden in de vervolgstappen in het project..

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken:

  • Gezamenlijk draagvlak voor Duurzaamheid
  • Inzicht in kansen en effecten
  • Duurzaamheidsambities geconcretiseerd
  • Solide basis voor nadere invulling van duurzaamheid in het project 

Meer informatie

Kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl