Blog inspiratie

Spoorvernieuwing en de Aanpak

In een vroeg stadium rekening houden met duurzaamheid.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Op het baanvak Eindhoven – Venlo zijn tussen 2016 en 2018 sporen, wissels en twee overwegvloeren aan vernieuwing toe.  Dit  is  een natuurlijk moment om te beoordelen of de bestaande spoorlayout optimaal  is. Behalve naar 1-op-1 vervanging wordt daarom ook gekeken naar varianten waarbij een aantal wissels en twee wachtsporen gesaneerd wordt en optimalisaties plaatsvinden. In de business-case  die hiervoor is opgesteld, is duurzaamheid expliciet meegenomen. 

De  Aanpak

De  wens was om in een vroeg stadium van het project al een business-case op te stellen en daarbij duurzaamheid mee te wegen. Om dit te kunnen bereiken is gebruik gemaakt van de Aanpak Duurzaam GWW.  Gestart is met het bepalen van de relevante duurzaamheidsaspecten. Hierbij is gebruik gemaakt van het Ambitieweb, waarin de ambitieniveaus zijn vastgesteld aan de hand van de beleidsdoeldoelstellingen van ProRail. Vervolgens is geïnventariseerd welke aspecten relevant, beïnvloedbaar en onderscheidend zijn voor de verschillende varianten voor het baanvak Eindhoven-Venlo. Uit berekeningen is gebleken dat met de varianten voor saneringen en optimalisaties aanzienlijke energie- en CO2-besparingen kunnen worden gerealiseerd. Bij sanering hoeft de afdeling Asset Management minder assets te vervangen, te onderhouden en gebruiksklaar  te houden. Dit betekent met name energie/CO2-reductie bij de aanvoer van materialen, minder wisselverwarming en minder onderhoud. Dit levert 28% energiereductie in de bouwfase en 50% in de gebruiksfase. De te saneren wissels met wisselverwarming zijn hier dominant. Bij sanering hoeven de goederenvervoerders minder treinen te laten roestrijden. Dit zorgt voor energiereductie bij goederenvervoerders, omdat voor roestrijden extra geremd en opgetrokken wordt.

Jeroen Wesdorp, programmamanager ProRail: "In deze pilot is aangetoond dat het mogelijk is om in een vroeg stadium al inzicht in duurzaamheidsaspecten te krijgen en deze mee te laten wegen in de beoordeling van varianten. Binnen ProRail is duurzaamheid voor het eerst zo expliciet meegenomen in een business-case’.   

Verder is met behulp van de Omgevingswijzer gekeken naar omgevingsaspecten. Het blijkt dat er kleine verbeteringen optreden op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit. De bij de sanering vrijkomende spoorgrond geeft bovendien kansen voor natuurontwikkeling, de vergroting van parkeercapaciteit of de realisatie van een fietspad. In een volgende projectfase kunnen deze kansen samen met andere partijen verder worden onderzocht.

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken:

 • Focus op relevante duurzaamheidsthema’s
 • Inzicht in te behalen duurzaamheidswinst zoals:
  - 28% energiereductie in de bouwfase 
  - 50% in de gebruiksfase
  - kleine verbeteringen op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit
  - de bij de sanering vrijkomende spoorgrond geeft bovendien kansen voor natuurontwikkeling, de vergroting van parkeercapaciteit of de realisatie van een fietspad.
 • Solide basis voor afwegen van varianten op duurzaamheidsprestaties 

Meer informatie  

Kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl