Blog inspiratie

EMVO area Vliegbasis Woensdrecht

Voor  de  herinrichting  van  de  area Elementaire  Militaire  Vlieger  Opleiding (EMVO)  op  vliegbasis  Woensdrecht  zijn  een  structuurplan  en stedenbouwkundig  plan  ontwikkeld
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Voor de herinrichting van de areaElementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) op vliegbasis Woensdrecht zijn in opdracht van  DVD (Dienst Vastgoed Defensie) een structuurplan en stedenbouwkundigplan ontwikkeld.  De herinrichting moet invulling geven aan de wens om EMVO op één locatie  te realiseren. De  opdrachtgever (Ministerie van Defensie) heeft voor het infrastructuurdeel  een Programma van Eisen aan de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) toegezonden: het project kan op basis van dit plan worden uitgewerkt, gebruikmakend van de  Aanpak  Duurzaam GWW.  De aanbesteding en de  start  van de  uitvoering vinden naar verwachting in de  eerste helft van 2015 plaats.

De  Aanpak

De  herinrichting  van  e area EMVO bestaat uit nieuwe bebouwing  en  een aantal GWW-werken,  zoals de aanleg van ondergrondse infra, parkeerplaatsen, een wijziging van  de wegenstructuur en het  maken van een aansluiting op de  reeds aanwezige WKO. Bij de ontwikkeling van het plan is de  Aanpak Duurzaam GWW  gebruikt.  Het ambitieweb  stond  daarbij  centraal. De  stappen  1,2  en  3 van  de  Aanpak  zijn  doorlopen  om  te  komen  tot  een ambitiedocument  met een voorstel tot duurzame maatregelen om het duurzaam beleid van  defensie  te effectueren.

Royal  Haskoning  DHV  heeft  het  project  in  opdracht  van DVD  uitgewerkt.  Onder  begeleiding  van  Royal  Haskoning DHV  is  een  bijeenkomst  Duurzaam GWW  georganiseerd met  diverse  vertegenwoordigers  van  de  DVD  en  de opdrachtgever.  Naar  aanleiding  hiervan  is  het   ambitiedocument duurzaamheid opgesteld.  Per  thema  en criterium  van  het  ambitieweb  is  de  gewenste  doelstelling bepaald  en  zijn  mogelijke  maatregelen  geïdentificeerd  om aan  de doelstelling  te  voldoen.  

Dit  ambitiedocument  maakte  deel  uit  van  het  opgestelde Definitief  Ontwerp,  dat  inmiddels  door  de  opdrachtgever  is goedgekeurd.  De  ambities  zijn uitgewerkt  in  ‘ eisen’  en  ‘wensen’,  die  enerzijds  zullen  worden  verwerkt  in  het bestek.  Tevens  is  een  EMVI-document  opgesteld  dat gebruikt zal worden in de aanbesteding. 

“ De  Aanpak  heeft  in  dit  project  de betrokkenheid  bevorderd  van  alle  spelers  in het  proces  rond  het  begrip  duurzaamheid  en de  tools  gegeven  voor  een  gestructureerde aanpak.” Minze  de  Jonge Hoofd  Stedelijke  inrichting   DVD  Sectie  Buitenruimte."

Voordelen bereikt door met de Aanpak  te  werken:

  • De Aanpak  af meer duidelijkheid over wat duurzaam betekent voor  het  project
  • De beleidsambities  van  DVD  op  gebied  van duurzaamheid  konden  vertaald  worden  naar concrete  doelstellingen  voor  het  project
  • Er is inzicht verkregen  in  kansen en te implementeren  maatregelen  in  het  project.
  • Het project  zal met  de  Aanpak  Duurzaam  GWW worden  gerealiseerd.
  • De te realiseren  gebouwen  zullen  worden aangesloten  op  de  bestaande  WKO  van  het  EMVOplatform
  • (Verlichting  parkeerterreinen  ontsluitingsweg  zal energiezuinig  worden  gerealiseerd) 

Meer  informatie 

Stuur een e-mail naar gam.knijnenburg@mindef.nl

Kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl