Blog inspiratie

Traverse Dieren en de aanpak

Inwoners  van  Dieren  en  het  doorgaande  verkeer door  Dieren  ervaren  de  Burgemeester  de Bruinstraat  (N348)  als  druk  en  onveilig.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 3 minuten lezen

Bovendien  vormen  de  weg  samen  met  het  ernaast gelegen  spoor  een  barrière  die  het  dorp  Dieren  in tweeën  snijdt.  Traverse  Dieren  moet  voor  deze problemen  een  oplossing  bieden.  Hoofddoel  van Traverse  Dieren  is  het  verbeteren  van  de verkeersdoorstroming  en  –afwikkeling  op N348/N786  door Dieren.  Voorop  staat  dus  het verbeteren  van  de  regionale  doorstroming.   Aangezien  beide  wegen  Dieren  doorkruisen  zijn  de volgende subdoelstellingen geformuleerd: 

 • Goede  aansluiting  op  de  lokale verkeersstructuur
 • Verminderen  van  de  barrière  die  de  weg  en spoor  samen  vormen
 • Verbeteren  van  de  verkeersveiligheid
 • Beperken  van  de  milieubelasting
 • Verbeterde  inpassing  van  het  tracé  in  het dorp  en  de  ontsnippering  van  Landgoed  Hof in Dieren 

De  Aanpak

Het  project  Traverse  Dieren  is  een  langlopend  project.  Het bevond  zich  al  in  de  ontwerpfase  toen  de  Aanpak Duurzaam  GWW  haar  intrede  deed.   De  uiteindelijke  tracékeuze  is  ontstaan  uit  de  resultaten van  diverse  studies  die  onderdeel  uitmaken  van  het  MER. Bij  deze  studies  zijn  specifieke  duurzame  oplossingen  in beschouwing  genomen,  maar  daarmee  werd  niet  in  beeld gebracht  of  alle  thema’s  waren  beschouwd  waar duurzaamheidswinst  is  te  behalen.  Ook  zijn  de  aspecten per  thema  niet  in  hun  samenhang  bekeken  wat  leidde  tot aanvullende  vragen:

 • Zijn  alle  duurzaamheidsthema’s  voldoende  uitgewerkt?
 • Leiden  de  investeringen  tot  een  duurzaam  beheer?
 • Hebben we  zaken  over  het  hoofd  gezien?
 • Waar liggen  de  ambities  per  thema?  Wat  zijn  de doelstellingen?
 • Waar zeggen  we  “ja”  tegen,  wat  doen  we  (nog)  niet, durven  we  niet  bewezen  technieken  of  toepassingen  in het  project  op  te  nemen? 

Daarom  was  het  meest  logische  om  het  Ambitieweb  als basisinstrument  in  te  zetten.  Met  de  opdrachtgever  werden de  ambities  per  thema vastgesteld en met  het  projectteam zijn  de  kansen  en  mogelijkheden  per  thema’s  benoemd. Deze  werkwijze  en  de  juiste  volgorde  van  werken  bracht het  grote voordeel  om  duurzaamheid  op  een  antwoorde wijze  in  het  project  toe  te  passen. 

Max  Schurink,  projectmanager  Provincie  Gelderland: Meer  informatie: of  te “De  Traverse  Dieren  is  een  project  waarbij  wordt gestreefd  naar  een  veilige bereikbaarheid, verbetering  van  de  leefbaarheid  en  een  duurzame inpassing  van  de  weg  in  de  kern  Dieren  en  het nabijgelegen  landgoed  Hof  in  Dieren. Het  project heeft  daarbij  de  ambitie  om  concrete  kansen  voor duurzame  toepassingen  te  integreren  in  het  ontwerp, de  aanleg  en  het  beheer en  onderhoud. De  Aanpak  Duurzaam  GWW  heeft  ons  geholpen  om de  resultaten  van  alle  projectstudies te  bundelen  om vervolgens  bewuste  keuzes te maken  voor  een geïntegreerde  duurzame  oplossing.”  

Voordelen  bereikt  door  met  de  Aanpak  te  werken:

 • Door het  Ambitieweb  in  te  zetten  met  de  kansen  en de  mogelijkheden  ontstond  er  structuur  in  de aanpak
 • Door toepassen  van  het  Ambitieweb,  met  de  erbij behorende  processtappen,  werden  kansen  en mogelijkheden  onderzocht  die  anders  als onrealistisch,  niet  haalbaar  of  te  duur  zouden  zijn afgedaan.
 • Pas in  de  laatste  stap  zijn  oplossingen  concreet gemaakt  en  zijn  kansen  en  mogelijkheden  omgezet in  projectmaatregelen  met  LCC-berekeningen
 • Iedere  oorspronkelijke  ambitie  is  per  thema uitgewerkt  en  de  uiteindelijke  keuze  bij  de maatregelen  leidde  tot  een  aangepast  Ambitieweb met  een volledige  erbij  behorende  verantwoording

Meer  informatie

Kijk op www.traversedieren.nl of www.gelderland.nl/traversedieren

Voor  meer  informatie  over  de  Aanpak: www.aanpakduurzaamgww.nl