Blog inspiratie

Energietransitie “De Snelbinder”

Een  oplossing  passend  binnen  het  programma ‘energietransitie’
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Een  oplossing passend binnen het programma ‘energietransitie’  die de duurzaamheid van weginfrastructuur verhoogt en  ie wordt gerealiseerd op "de Snelbinder" inclusief de toeritten waarbij gestreefd wordt naar:

  • verlaging TCO bij brede toepassing binnen het areaal van de provincie
  • verhoging  technische veiligheid en vergroting van de beschikbaarheid (te denken aan: tijdens winterse omstandigheden en door minder onderhoud)
  • kennisontwikkeling in samenwerking met de markt en het delen van deze kennis en de opgedane ervaringen intern (beleid en programmabureaus) en extern (kennisinstellingen) 

De Aanpak

“Kunnen wij  een duurzame toepassing vinden voor de opgewekte restwarmte uit het Westland?”  Vanuit deze invalshoek is bekeken of het wegdek van  de nieuwe fietsverbinding over het Vlietpolderplein kan worden verwarmd zodat er in de winter niet meer gestrooid hoeft te worden. Dit idee is voortgekomen uit een sessie met het Ambitieweb.  

Met deze vraag heeft de provincie Zuid-Holland een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren met als resultaat dat naast dat de veiligheid en beschikbaarheid van  de fietsvervinding wordt verhoogd (ook tijdens winterse omstandigheden) de totale gebruikskosten juist kunnen worden verlaagd doordat met name de levensduur van het asfalt wordt verlengd.

Door de koppeling met het provinciale speerpunt ’Energietransitie’, is dit het pilotproject in het Energietransitieprogramma geworden. In deze pilot wordt onderzocht of een bredere toepassing binnen het areaal van de provincie de Total Cost of Ownership (TCO) van infrastructuur kan verlagen.

Aangezien het van belang is dat innovatie uit de markt wordt gehaald, gaat de aanbesteding volgens de methodiek Best Value Procurement. Hierbij wordt  de expert met de meeste meerwaarde tegen de beste prijs uit de markt gekozen. Deze aanpak is nog niet veel toegepast bij provinciale infrastructuurprojecten. Binnen het kader inkoop is dit  innovatieve project óók een pilotproject.  

In het najaar wordt het project op de markt gezet.

Hulpmiddelen die zijn ingezet: Ambitieweb, benadering op basis van  TCO en de Best Value methodiek. 

“Duurzaamheid  wordt  het  beste bereikt  door  anders  om  te  gaan met  de  middelen  die  je  hebt. Duurzaam  bouwen  betekent naar  mijn  mening  dat  door middel  van  een  innovatieve   aanpak  een  oplossing  wordt gevonden  die  kostenbesparend is  en  toegevoegde  waarde  heeft voor  de  maatschappij.” Marianne  van  Aacken,  senior projectleider  Wegenproject Westland 

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken:

  • Inzicht in kansen in de omgeving van het project (bijvoorbeeld  aanwezigheid  restwarmte).
  • Koppeling infrastructuur met ande  provinciaal beleid  (energietransitie).
  • Een innovatief project leent zich voor een nieuwe aanbestedingsvorm (Best  Value  Procurement). 

Meer informatie:

Kijk op www.zuid-holland.nl/3in1project

Voor meer informatie over de Aanpak: www.aanpakduurzaamgww.nl